Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Γ΄ 1970-1994)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) “Σιφναϊκά Νέα” και σιφνεϊκό συμφέρον, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Νοεμ.), Φύλλο 285
β) “Εν τη ενώσει η ισχύς”: η διαίρεσις εξαθλιώνει, εξαχρειώνει, διαλύει, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Δεκ.) – 1971 (Ιαν.), Φύλλο 286-287
γ) Ένα γράμμα της Βρύσης στον Πάπα της Ρώμης, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Φεβρ.), Φύλλο 288
δ) Και πάλιν περί της ενότητός μας : απάντησις σε σχόλιο και διακήρυξης αρχών, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάρτ.-Απρ.),Φύλλο 289-290
ε) Η προαγωγή του οικονόμου Μπάου: δικαιοδοσίες και δικαιώματα του εκάστοτε οικονόμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάρτ.-Απρ.), Φύλλο 289-290
στ) Η σύγχρονη πνευματική γενεά μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάιος-Ιούλ.), Φύλλο 291-293
ζ) Από τα ταξίδια μου στη Σίφνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1972 (Ιαν.-Φεβρ.), Φύλλο 299-300
η) Δύο νοταριακές πράξεις, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1972 (Ιαν.-Φεβρ.), Φύλλο 299-300
θ) Ιστορικά έγγραφα Σίφνου – Ο καπετάν Δημήτρης Κώστας στην επανάσταση του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1989 (Μάρ.), Φύλλο 3
ι) Σίφνιοι αγωνιστές του ‘21, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Μάρ.), Φύλλο 15
ια) “Η ιστορία της Σίφνου”, του Σύμου Μιλτ. Συμεωνίδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Απρ.), Φύλλο 16
ιβ) Οι πρόσφυγες Κρήτες της Σίφνου υπέρ του Νικολάου Χρυσόγελου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Οκτ.), Φύλλο 21
ιγ) Οι πρώτοι Σίφνιοι συνταξιούχοι, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Ιαν.), Φύλλο 24
ιδ) Αρπαγή σιφνέικου πλοίου από πρόσφυγες Κυδωνιείς, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Φεβ.), Φύλλο 25
ιε) Χρηματικές συνεισφορές των Σιφνίων υπέρ της επαναστάσεως του ‘21, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Μάρ.), Φύλλο 26
ιστ) Οι συνεισφορές των Σιφνίων στην επανάσταση του ‘21 (συνέχεια από το προηγούμενο), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Απρ.), Φύλλο 27
ιζ) Ιωάννης Δολφής, ιερεύς και διδάσκαλος Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1992 (Δεκ.), Φύλλο 45
ιη) Σιφναϊκά ιστορικά σημειώματα – Και άλλοι διδάσκαλοι Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων, 1993 (Ιαν.), Φύλλο 46
ιθ) Μια αναφορά του διδασκάλου Αγγ. Αβρά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Φεβ.), Φύλλο 47
κ) Διορισμός δημοτικού εισπράκτορος, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Μάρ.), Φύλλο 48
κα) Η εκλογή (1842) του Δημάρχου Σίφνου Γεωργίου Καμπάνη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Απρ.), Φύλλο 49
κβ) Τα περιουσιακά της Μητροπόλεως και του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλινίκου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Μάιος), Φύλλο 50
κγ) Τα ιερά άμφια Μητροπόλεως της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Ιούν.), Φύλλο 51
κδ) Η τύχη των ιερών αντικειμένων των γυναικείων μονών της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 53
κε) Τα βιβλία της Μητροπόλεως Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Οκτ.-Νοέμ.), Φύλλο 54-55
κστ) Αναφορά του Ιω. Λειμβαίου προς τον Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Δεκ.), Φύλλο 56
κζ) Η λατινική εκκλησία Σίφνου το 1628, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Ιαν.), Φύλλο 57
κη) Διακανονισμός ενορίας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Μάρτ.), Φύλλο 59
κθ) Γράμμα καταλλαγής του Σίφνου Καλλινίκου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Απρ.), Φύλλο 60
λ) Πολεμικά γεγονότα και άλλα δεινά το 1647/48, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Μάιος), Φύλλο 61
λα) Σχολικά της Σίφνου του 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 63

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.