Νέα Εστία

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Ανέκδοτα γράμματα προς Νικόλ. Χρυσόγελον, Νέα Εστία, 1960, Χρόνος ΛΔ’ -τ. 68, τευχ. 799.
β) Ανεκδότων γραμμάτων προς Νικολ. Χρυσόγελον, συνέχεια, Νέα Εστία, 1961, Χρόνος ΛΕ’ -τ. 69, τευχ. 809.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Δύο αναφορές των Παριανών για τον Βαρθολομαίο Πόλλα καθολικό αρχιεπίσκοπο Παροναξίας, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου, 1980, Έτος Α’ – τεύχ. 4
β) Το καινούργιο πηγάδι Παροικιάς, συνοικία καθολικών τον 17ον αι. (μελέτη), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1983 (Σεπ.), Έτος Δ’ – τεύχ. 13
γ) Καθολικό διάταγμα του 1977 για τα νησιά Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1985 (Ιαν.), Έτος ΣΤ’ – τεύχ. 17
δ) Μετόχι του Αγίου Τάφου και αγιοταφικά αδελφάτα στην Πάρο, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1985 (Σεπ.), Έτος ΣΤ’ – τεύχ. 19
ε) Οι προξενικές υπηρεσίες του Γεώργη Σπυρίδου, Πρόξενου Βενετίας στην Πάρο, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1986 (Απρ. – Ιουν.), Έτος Ζ’-τεύχ. 21
στ) Το αλτάριο των καθολικών στην Ορθόδοξη Μητρόπολη της Παροικιάς (ανέκδοτο έγγραφο), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1989 (Ιουλ. – Σεπ.), Έτος Ι’-τεύχ. 34
ζ) Η κατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας Πάρου το 1659, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1989 (Οκτ.- Δεκ.), Έτος Ι’-τεύχ. 35
η) Νέες μαρτυρίες των πηγών για τους καθολικούς της Πάρου -Αντιπάρου (ανέκδ. έγγραφα), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1992 (Οκτ.- Δεκ.), Έτος ΙΓ’-τεύχ. 47
θ) Νέες μαρτυρίες των πηγών για τους καθολικούς της Πάρου-Αντιπάρου (2ο, τελευταίο), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1993 (Ιαν. – Μαρ.), Έτος ΙΔ’-τεύχ. 48
ι) Αλληλογραφία Νικολάου Π. Μαυρογένη, ηγεμόνος Ουγγροβλαχίας, με τον μητροπολίτη Χαλκηδόνος Παρθένιο, τον Σίφνιο, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1998 (Ιαν. – Μαρ.), Έτος ΙΘ’-τεύχ. 68
ια) Αρχαιολογικά Πάρου του 1850/54, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1998 (Ιουλ. – Σεπ.), Έτος ΙΘ’-τεύχ. 70
ιβ) Σεραφείμ Νικολαϊδης, ιερομόναχος πρόσφυγας από την Κρήτη στην Πάρο, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 1999 (Ιαν. – Μαρ.), Έτος Κ’-τεύχ. 72
ιγ) Εμμανουήλ Μπάος, ιερεύς. Αγωνιστής του 1821 (ανέκδ. έγγραφα), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 2007 (Ιαν – Μαρ.), Έτος ΚΗ’-τεύχ. 104
ιδ) Αντώνιος Εμμ. Βάος, Πάριος, υπότροφος του Γυμνασίου Αθηνών [1841-1845] (ανέκδοτα έγγραφα), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 2008 (Απρ. – Ιουν.), Έτος ΚΘ’-τεύχ. 109
ιε) Ο Ιωάννης ιερεύς Συφάκης, εφημέριος Δραγουλά, σε πτωχεία, Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 2008 (Ιουλ. – Σεπ.), Έτος ΚΘ’-τεύχ. 110
ιστ) Ανάδειξη στο οφφίκιο του Χαρτοφύλακα του ιερέως Παροικίας Ελευθερίου Λουρδά (1668), Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 2010 (Ιαν. – Μαρ.), Έτος ΛΑ’-τεύχ. 116
ιζ) Michele Almbertino Ιησουϊτη μοναχού έκθεση περί της νήσου Πάρου [1638], Παριανά: Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γράμματα, τέχνη της Πάρου και Αντιπάρου 2015 (Οκτ. – Δεκ.), Έτος ΛΣΤ’-τεύχ. 139

Τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου

Άρθρα του Σ. Συμεωνίδη.

α) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Α-Ι, 1991.
β) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Β-ΙΙ, 1992.
γ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Γ-ΙΙΙ, 1993.
δ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Δ, 1994.
ε) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Ε, 1995.
στ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΣΤ, 1996-1998.
ζ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Η, 2000.
η) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Θ, 2001.
θ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Ι, 2002.
ι) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΑ, 2003.
ια) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΒ, 2004.
ιβ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΓ, 2005.
ιγ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΔ, 2006.
ιδ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΕ, 2007.
ιε) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΣΤ, 2008.
ιστ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΖ, 2009.
ιζ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΗ, 2010.
ιη) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΙΘ, 2011.
ιθ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, Κ, 2012.
κ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΑ, 2013.
κα) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΒ, 2014.
κβ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΓ, 2015.
κγ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΔ, 2016.
κδ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΕ, 2017.
κε) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΣΤ, 2018.
κστ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΖ, 2019.
κζ) Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, ΚΖ, 2020.

 

Όλες τις δημοσιευσεις του Σ. Συμεωνίδη στα  Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου μπορείτε να κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο παρακάτω αρχείο.

 

Quick View

Στερεοελλαδική Εστία: Πνευματική επιθεώρησις της Ρούμελης

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Ο Θηβών Ανανίας ο Σίφνιος, Στερεολλαδική Εστία: Πνευματική επιθεώρησις της Ρούμελης: Λαμία, 1960, Έτος Α’-τεύχ. 5-6.
β) Ιστορικά έγγραφα της Ιεράς Μονής “Κουμασίων”, Στερεολλαδική Εστία: Πνευματική επιθεώρησις της Ρούμελης: Λαμία, 1962, Έτος Γ’-τεύχ. 15.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Συριανά γράμματα: ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία, καλές τέχνες

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Τούρκος σκλάβος ενέχυρο για χρέη του κυρίου του, Συριανά γράμματα: ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία, καλές τέχνες, 1988, Χρόνος Α’-τεύχ. 3
β) Η διαθήκη του Πετρίτζη Φρέρη και η ακύρωσή της, Συριανά γράμματα: ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία, καλές τέχνες, 1988, Χρόνος Α’-τεύχ. 4   
γ) Οι λόγοι ακυρώσεως της διαθήκης του κύρ Πετρίτζη Φρέρη, Συριανά γράμματα : ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία, καλές τέχνες, 1989, Χρόνος Β’-τεύχ. 5  

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Τεύχη του Ε.ΛΙ.Α.: Περιοδική έκδοση της Εταιρείας του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Άρθρο Σ. Συμεωνίδη:

Παρθένιος Χαιρέτης,  Τεύχη του Ε.ΛΙ.Α.: Περιοδική έκδοση της Εταιρείας του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1989, τόμος 2.

Το άρθρο του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο.

Quick View

Τηνιακά Ανάλεκτα

Άρθρο  Σ. Συμεωνίδη

Αιτήσεις Τηνίων να μαθητεύσουν στη Ριζάρειο εκκλησιαστική σχολή, Τηνιακά Ανάλεκτα, Τόμος 5ος, 2003.

Το άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να διαβάσετε  στο παρακάτω αρχείο.

Quick View